Ludviksbergs Mekaniska Werkstads Aktiebolag

 


Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat 

Majornas Gasverk 

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok 

 

 

Smygehuk fyr
är en OCCAS fyr
N 55 20 0 13 21

Kontrakt mellan Kungliga Lotsstyrelsen och Ludvigsbergs Mekaniska Werkstads Aktiebolag genom Carl Robert Lamm, om tillverkning av ett fyrtorn av järn, avsedd att uppföras vid Smygehuk inom Malmö lotsfördelning, skrevs och undertecknades 23 december 1882.

Fyrtornet, av klädd järnplåt, 43 fot högt från fotmuren till hammarbandet, med lantrin av järn och metall, samt omgående Linsfyr-apparat av 3:dje ordningen.

Kostnaden för fyren var, ett för allt 8,740 kronor.

Tornet skall vara färdigt för avsyning senast den 1:sta Juni 1883. Åtta dagar efter avsyningen skall - om så erfordras – tornet med allt vad därtill hör vara transporterat till anvisat ställe i Stockholm samt färdigt till avlämnande.

I händelse att leveransen inte fullgörs inom ovan nämnda tid, är leverantören bunden att erlägga böter med femtio kronor för varje dag leveransen fördröjs, men finner Kungl. Lotsstyrelsen uraktlåtenhet vara sådan, att tornet måste anskaffas med ny upphandling eller nytt beting med annan man, skall leverantören vara skyldig att i vitesböter erlägga sex procent av den icke levererade varans värde enligt kontraktspriset, samt ersätta den förlust och kostnad genom den förnyade anskaffningen.

En beskrivningen av ett fyrtorn av järn, vilket skall uppföras vid Smygehuk i Malmö lotsfördelning, undertecknat Stockholm vid Fyringeniörskontoret i  November 1882 av Gustav von Heidenstam.

I denna beskrivning är bl. a. inskrivet.

Tornets väggar är beklädda av Bessemer skeppsplåt.

En altan av gjutna gångplåtar, vilande på konsoler av valsat järn, nedtill en partomfattning av järnplåt.

Som allmänna föreskrifter tilläggas:

Att till tornet hörande delar skola förfärdigas i Sverige av fullgott Svenskt material.  

Att den balkjärnring som uppbär trägolvet, med tillhörande bärjärn, allt till Altanen hörande smidesjärn, konsoler för uppbärande av Altanen och lanterninen samt alla skruvar och muttrar skall av leverantören och på hans bekostnad överdragas med en noggrant skyddande betäckning av zink.

Vid besiktningen som av Krono-ombudet vid verkstaden verkställes, skall tornet med trappor, lanterninen, altan, golvbjälkar, golv, fönsterinfattning m.m. vara fullständigt uppsatt.

Tornet anstrykes en gång med mönjeoljefärg på alla av järn före transport från tillverkningsstället.

Leverantören förbindes att vid byggarbetsplatsen vid Smygehuk under så lång tid som erfordras, tillhandahålla Kronan 6 skickliga och vid tornets sammanpassning invanda mekaniska arbetare mot en avlöning av 6 kronor per 12 timmars arbetsdag.

Fyren tändes 15 okt. 1883.
Fyren släktes oktober 1975, och ersattes av kassunfyren Kallagrundet.

Trelleborgs kommunen tog tillsammans med Svenska Fyrsällskapet/Projekt Occas, Trelleborgs Hamn AB, TEFAB och Sydkraft initiativ till att tända fyren igen.

Fyren tändes igen den 30 april 2001.


Foto: Esbjörn Hillberg

Källor:
Riksarkivet


© Copyright 2006 - 2014 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 8 augusti 2014